SZD 2-10-0 No. SO17-2956
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod (Gorki Sort) Railway Museum
Status: Display
Add a Note
Your name:
Your e-mail:
Comments: