SZD 0-6-0ST No. bvn-9773
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod Gorki Sort Museum,
Status: Display
Enlarged Photo © Public Domain