SZD 0-6-0T No. 9P-18430
Nizhnyj Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Location: Gorky-Sort Station Museum
Status: Display
Enlarged Photo © Torin