SZD 0-10-0 No. ESh-4452
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod (Gorki Sort) Railway Museum
Status: Display
Enlarged Photo © Torin