SZD 2-6-2 No. Su253-33
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod (Gorki Sort) Railway Museum
Status: Display
Enlarged Photo © Torin