SZD 2-10-2 No. LV-0225
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod (Gorki Sort) Railway Museum,
Status: Display
Enlarged Photo © Torin