Yunari Railway (JNR) 2-8-0 No. 9645
Fukagawa City, Hokkaido, Japan
Location: Hokuta Mayaji
Status: Unknown
Enlarged Photo © 100yen