Taiwan Sugar 0-6-0T No. 11
Huwei, Taiwan, Taiwan
Location: Huwei Sugar Refinery
Status: Display
Enlarged Photo © Su, Yi-Chao