DB 4-6-2.3Cyl No. 01.1102
Bebra, Hessen, Germany
Location: K&K (City of Bebra)
Status: Operational
Enlarged Photo © Hansj√∂rg Brutzer